ILI Minőségpolitika 978,6 KB Összes Logó

Az I.L.I. Nemzetközi Nyelvek Intézete Kft.
Minőségpolitikai Nyilatkozata

 

A Nyelviskola vezetésének mindenek felett álló, egymástól el nem különíthető együttes célja a szakmai irányelveken nyugvó sikeres működés és a diákok teljes megelégedettségének elérése. Folyamatosan törekszünk a nyelvoktatás területén végzett szolgáltatásunk javítására.

Ennek érdekében a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által összeállított minőségirányítási rendszert vezettünk be és működtetünk. Így törekszünk arra, hogy iskolánkban a nyelvoktatás, mint szolgáltatás állandó és folyamatosan tökéletesedő minőségét, folyamatos fejlesztését és eredményességét biztosítsuk. A vezetés minőség iránti elkötelezettségét példamutatása és a minőségfejlesztésben vállalt tudatos szerepe hitelesíti. Mindenkori feladata és felelőssége a minőségirányítási rendszer állandó fejlesztése, amely érdekében minőségcélokat tűz ki és valósíttat meg.

Iskolánk a minőségi oktatással és a kapcsolódó szolgáltatásokkal hírnevet, megbecsülést és megérdemelt eredményt kíván elérni, ezért a vezetőség minőségpolitikájának fő irányelveit az alábbiakban határozta meg:

Tevékenységünk középpontjában a diák áll, ezért a legfontosabb céljaink:

 • a megrendelői/tanulói igényeknek való maradéktalan megfelelés,
 • a szakmai munka tökéletesítése, a szolgáltatás minőségének állandó javítása, amely minden vezető és alkalmazott elsőrendű feladata,
 • hosszú távú belső és külső szakmai kapcsolatok kialakítása,
 • kölcsönös előnyökre épülő kapcsolat munkatársainkkal, közös minőségi céljaink érdekében,
 • munkatársaink képzésének támogatása, hogy tudásukkal a minőség javításában, aktívak, kezdeményezők legyenek, ezzel is hozzájárulva a nyelviskola sikeréhez,
 • a minőségpolitika és a minőségcélok megismertetése, megértetése a munkatársakkal, hogy minden vezető és munkatárs egyformán felelősséget érezzen a minőség iránt.

A szakma fejlődésének, megújulásának megfelelően, rugalmasan alkalmazható ismereteket közvetítünk, ezáltal is alkalmazkodunk a változó munkaerő-piac, a szociális piacgazdaság minőségi igényeihez.

Iskolánk dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos intézményi fejlesztés, a partnerközpontú működés iránt.

Igyekszünk megfelelni a kihívásoknak, és ezért tanulóinkat olyan kompetenciák birtokába juttatni, amelyek alkalmassá teszi őket az élethosszig tartó tanulásra.

Intézményünk elkötelezett a társadalmi és oktatáspolitikai, valamint szakmai változások követésére. A partnerekkel való folyamatos kapcsolattartásra, és állandó információcserére törekszik.

Felelősséget vállalunk azért, hogy a nyelvoktatás során olyan értékeket közvetítsünk, melyek a nyelvi kompetenciák fejlesztésén túlmenően a hallgatók személyiségére, jövőjére, a családra, a társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak.

A vezetőség elkötelezettsége:

 • A nyelviskola ügyvezetője/igazgatója/vezetősége kidolgozta minőségpolitikáját, amelyben kifejezi elkötelezettségét a NYEMIR szerinti minőségirányítási rendszer működtetése iránt, elfogadva a vonatkozó szabványok alapelveit.
 • A munkatársak bevonásával rendszeresen megfogalmazza, és az érintettekkel megismerteti a minőségcélokat (MK 04).
 • A nyelviskola munkatársai számára közzéteszi a vevői, piaci, jogszabályi előírásokat és követelményeket, amelyek maradéktalan kielégítése a működés, a minőségi munka, a versenyképesség alapfeltétele.
 • A működéshez szükséges jogszabályi előírásokat folyamatosan figyelemmel kíséri és betartja.
 • A nyelviskola vezetősége minőségpolitikáját évente felülvizsgálja, és a szükséges módosításokat elvégzi.
 • Minőségpolitikánkat a Minőségirányítási Kézikönyv részeként a szakmai tanácsadó testület jóváhagyta.

Alapelvek

 • Vevő (tanuló) központúság
 • A szakmai elvárásoknak való megfelelés
 • Hatékony működés
 • A vevő megelégedettsége és fejlődése
 • Munkatársak elégedettsége és fejlődése
 • Folyamatos fejlesztés igénye
 • Folyamatszemléletű működés
  • Főfolyamatok: igényfelmérés, képzés, visszacsatolás (értékelés)
  • Támogató folyamatok: adminisztráció, ügyfélszolgálat
 • Rendszerszemlélet megvalósítása a folyamatok összekapcsolásával

A nyelviskola által meghatározott minőségpolitikai célok az érintettek számára érthetőek, a célok megvalósításának eredményéről állandó visszajelzést kapunk a diákok és tanárok révén, az általuk kitöltött értékelő lapokon keresztül.

 

2017. december 1.

 

Dudás Julianna,                                Andrew Wright

ILI Minőségpolitika 978,6 KB
ILI Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó ÁFA mentes képzések Képzési Programja --- ANGOL; NÉMET 36,5 KB

ANGOL képzési programunk: Angol C2 
NÉMET képzési programunk: Német C2  
 

 

Csoportos ANGOL NYELVI KÉPZÉSEINK RENDSZERE
 

 

 

Angol nyelvi képzés struktúrája csoportos képzésre

A tananyagegység sorszáma

Modulok és óraszámok a KER tudásszint célok eléréséhez

Óraszám

tananyag-egységenként

Óraszám

KER

szintenként

 

Megszerezhető minősítés

Képzési anyag (az alábbi képzési anyagokat 10%-al olcsóbban meg lehet vásásrolni az I.L.I nyelviskola ügyfélszolgálatán

1.

A1.1 modul

60  óra

120 óra

tanúsítvány/igazolás

New English File Beginner/ Elementary

2.

A1.2 modul

60  óra

tanúsítvány/igazolás

New English File Beginner/ Elementary

3.

A2.1 modul

60  óra

120 óra

tanúsítvány/igazolás

New English File Pre-intermediate

4.

A2.2 modul

60  óra

tanúsítvány/igazolás

New English File Pre-intermediate

5.

B1.1 modul

60  óra

180 óra

tanúsítvány/igazolás

New English File Intermediate/ B1 nyelvvizsgára felkészítő anyag

6.

B1.2 modul

60  óra

tanúsítvány/igazolás

New English File Intermediate/ B1 nyelvvizsgára felkészítő anyag

7.

B1.3 modul

60  óra

tanúsítvány/igazolás

New English File Intermediate/ B1 nyelvvizsgára felkészítő anyag

8.

B2.1 modul

60  óra

360 óra

tanúsítvány/igazolás

New English File Upper-Intermediate/B2 nyelvvizsgára felkészítő anyag

9.

B2.2 modul

60  óra

tanúsítvány/igazolás

New English File Upper-Intermediate/B2 nyelvvizsgára felkészítő anyag

10.

B2.3 modul

60  óra

tanúsítvány/igazolás

New English File Upper-Intermediate/B2 nyelvvizsgára felkészítő anyag

11.

B2.4 modul

60  óra

tanúsítvány/igazolás

New English File Upper-Intermediate/B2 nyelvvizsgára felkészítő anyag

12.

B2.5 modul

60  óra

tanúsítvány/igazolás

New English File Upper-Intermediate/B2 nyelvvizsgára felkészítő anyag

13.

B2.6 modul

60  óra

tanúsítvány/igazolás

New English File Upper-Intermediate/B2 nyelvvizsgára felkészítő anyag

14.

C1.1 modul

60  óra

360 óra

tanúsítvány/igazolás

New English File Advanced /C1 nyelvvizsgára felkészítő anyag

15.

C1.2 modul

60  óra

tanúsítvány/igazolás

New English File Advanced /C1 nyelvvizsgára felkészítő anyag

16.

C1.3 modul

60  óra

tanúsítvány/igazolás

New English File Advanced /C1 nyelvvizsgára felkészítő anyag

17.

C1.4 modul

60  óra

tanúsítvány/igazolás

New English File Advanced /C1 nyelvvizsgára felkészítő anyag

18.

C1.5 modul

60  óra

tanúsítvány/igazolás

New English File Advanced /C1 nyelvvizsgára felkészítő anyag

19.

C1.6 modul

60  óra

tanúsítvány/igazolás

New English File Advanced /C1 nyelvvizsgára felkészítő anyag

20.

C2.1 modul

60  óra

240 óra

tanúsítvány/igazolás

New English File Advanced /C2 nyelvvizsgára felkészítő anyag

21.

C2.2 modul

60  óra

tanúsítvány/igazolás

New English File Advanced /C2 nyelvvizsgára felkészítő anyag

22.

C2.3 modul

60  óra

tanúsítvány/igazolás

New English File Advanced /C2 nyelvvizsgára felkészítő anyag

23.

C2.4 modul

60  óra

tanúsítvány/igazolás

New English File Advanced /C2 nyelvvizsgára felkészítő anyag

 

 

Összesen:

1380 óra

 

 

 

Előzetesen elvárt ismeretek

Az első tananyagegységbe való belépéshez az alap-vető anyanyelvi írás-, olvasás-, valamint beszédkészségen túl nem kapcsolódik bemeneti követelmény.

A KER A1.1. modultól eltérő modulba történő bekapcsolódás-hoz legalább 60 %osra teljesítendő a képző  intézménynek  a  kiválasztott modulhoz használt bemeneti szintfelmérő   fela-datsora vagy a bekapcsolódás tárgyát képező modult  meg-előző modul  záróvizsgájának feladatsora.  

A képzésben  résztvevő  bekapcsolódhat a képzés adott moduljába akkor is, ha a nyelvtudását más képző intézmény által kiállított, 6 hónapnál nem régebbi, azonos program- követelmény alapján megírt, más képzési program adott be-kapcsolódási szintet megelőző modulja vagy tananyagegysége  teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal igazolja.

A képzésben  részt vevő  bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének első moduljába akkor is, ha a megelőző KER szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi, államilag elismert, a négy alapkészséget mérő nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazol-  ja.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás  és tanúsítvány kiadásának feltételei

Tanúsítvány kiállításának feltételei:

Valamennyi modul vonatkozásában a nyelvi képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának legalább nyolcvan százalékán való részvétel, valamint a felnőttképzést folytató intézmény által szervezett képzést záró vizsga sikeres teljesítése.

Igazolás kiállításának feltételei:

A felnőttképzést folytató intézmény a nyelvi képzésen való részvételről – a résztvevő kérésére – igazolást állít ki, ha a résztvevő hiányzásának mértéke valamennyi modul vonatkozásában nem haladja meg a képzés óraszámának húsz százalékát, és nem teljesítette a képzési programban meghatározott képzést záró vizsga követelményeit.

B2, C1 és C2 szinten a képzési programunk fentebb fel nem sorolt moduljai a nyelvvizsga-felkészítéshez általában nem szükségesek, egyéni célok érdekében igénybe vehetők (B2/4-5-6, C1/7-8, C2/1-2-3-4-5-6).
Az egyéni felkészítés az Angol C2 1 1 091 képzési program alapján modulonként 30 és 40 óra közötti óraszámban történik, egyéni tanulási szükségletek alapján, a fenti szintrendszerben és tanulási céloktól függő tananyagokkal.
Egyéni igények vagy tanulási szükségletek esetén más, megfelelő tananyagok is alkalmazásra kerülhetnek.

* a Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjeinek megfelelően

szintfelmérésen keresztül bármelyik modulba be lehet lépni, a meglevő előzetes tudás beszámításával a következő tanfolyami szintre lépés feltétele a sikeres modulzáró teszt (szóbeli és/vagy írásbeli) - legalább 60%-os eredménnyel a megengedett hiányzás legfeljebb 20%, melynek túllépése esetén pótlás szükséges a továbblépés érdekében legalább 80%-os részvétel és sikeres modulzáró teszt esetén tanúsítványt állítunk ki az elvégzett képzésről legalább 80%-os részvétel és sikertelen modulzáró teszt esetén kérésre igazolást állítunk ki az elvégzett képzésről

*    *    *

További tudnivalók: a teljes képzési programunk kérésre a recepciónkon, a vonatkozó programkövetelmények a www.nive.hu lapon megtekinthetők a hosszú távon is megbízható nyelvtudás elérése érdekében javasoljuk legalább 80%-os modul-eredmények célul kitűzését az A2, a B1, a B2 és a C1 KER-szintek fenti moduljainak befejezését követően ajánljuk az adott KER-szintű államilag elismert nyelvvizsgára történő jelentkezést a nyelvvizsgára történő jelentkezést megelőzően javasoljuk, kérje az ILI Nyelviskola képzési vezetőjének, a tanárainak és a tanfolyamszervező és nyelvvizsga-szervező recepciós munkatársainak a tanácsát felnőttképzési szerződést általában az adott modulra kötünk – a felnőttképzési szerződés a képzés következő moduljára hosszabbítható – felnőttképzési szerződés csak közös megegyezéssel módosítható vagy bontható fel.

 

Csoportos NÉMET NYELVI KÉPZÉSEINK RENDSZERE
 

 

 

Német nyelvi képzés struktúrája csoportos képzésre

A tananyagegység sorszáma

Modulok és óraszámok a KER tudásszint célok eléréséhez

Óraszám

tananyag-egységenként

Óraszám

KER

szintenként

 

Megszerezhető minősítés

Képzési anyag (az alábbi képzési anyagokat 10%-al olcsóbban meg lehet vásásrolni az I.L.I nyelviskola ügyfélszolgálatán

1.

A1.1 modul

50 óra

100 óra

tanúsítvány/igazolás

Themen Aktuell 1/Studio D  A1

2.

A1.2 modul

50 óra

tanúsítvány/igazolás

Themen Aktuell 1/Studio D  A1

3.

A2.1 modul

50 óra

100 óra

tanúsítvány/igazolás

Themen Aktuell 2/ Studio D  A2

4.

A2.2 modul

50 óra

tanúsítvány/igazolás

Themen Aktuell 1/Studio D A1

5.

B1.1 modul

50 óra

150 óra

tanúsítvány/igazolás

Studio D B1 / B1 nyelvvizsgára felkészítő anyag

6.

B1.2 modul

50 óra

tanúsítvány/igazolás

Studio D B1 / B1 nyelvvizsgára felkészítő anyag

7.

B1.3 modul

50 óra

tanúsítvány/igazolás

Studio D B1 / B1 nyelvvizsgára felkészítő anyag

8.

B2.1 modul

50 óra

300 óra

tanúsítvány/igazolás

Aspekte B1+ / Sprich Einfach B2 /B2 nyelvvizsgára felkészítő anyag

9.

B2.2 modul

50 óra

tanúsítvány/igazolás

Aspekte B1+ / Sprich Einfach B2 /B2 nyelvvizsgára felkészítő anyag

10.

B2.3 modul

50 óra

tanúsítvány/igazolás

Aspekte B1+ / Sprich Einfach B2 /B2 nyelvvizsgára felkészítő anyag

11.

B2.4 modul

50 óra

tanúsítvány/igazolás

Aspekte B1+ / Sprich Einfach B2 /B2 nyelvvizsgára felkészítő anyag

12.

B2.5 modul

50 óra

tanúsítvány/igazolás

Aspekte B1+ / Sprich Einfach B2 /B2 nyelvvizsgára felkészítő anyag

13.

B2.6 modul

50 óra

tanúsítvány/igazolás

Aspekte B1+ / Sprich Einfach B2 /B2 nyelvvizsgára felkészítő anyag

14.

C1.1 modul

50 óra

300 óra

tanúsítvány/igazolás

Aktuelle Gesprächsthemen/C1 nyelvvizsgára felkészítő anyag

15.

C1.2 modul

50 óra

tanúsítvány/igazolás

Aktuelle Gesprächsthemen/C1 nyelvvizsgára felkészítő anyag

16.

C1.3 modul

50 óra

tanúsítvány/igazolás

Aktuelle Gesprächsthemen/C1 nyelvvizsgára felkészítő anyag

17.

C1.4 modul

50 óra

tanúsítvány/igazolás

Aktuelle Gesprächsthemen/C1 nyelvvizsgára felkészítő anyag

18.

C1.5 modul

50 óra

tanúsítvány/igazolás

Aktuelle Gesprächsthemen/C1 nyelvvizsgára felkészítő anyag

19.

C1.6 modul

50 óra

tanúsítvány/igazolás

Aktuelle Gesprächsthemen/C1 nyelvvizsgára felkészítő anyag

20.

C2.1 modul

50 óra

200 óra

tanúsítvány/igazolás

Aktuelle Gesprächsthemen/C2 nyelvvizsgára felkészítő anyag

21.

C2.2 modul

50 óra

tanúsítvány/igazolás

Aktuelle Gesprächsthemen/C2 nyelvvizsgára felkészítő anyag

22.

C2.3 modul

50 óra

tanúsítvány/igazolás

Aktuelle Gesprächsthemen/C2 nyelvvizsgára felkészítő anyag

23.

C2.4 modul

50 óra

tanúsítvány/igazolás

Aktuelle Gesprächsthemen/C2 nyelvvizsgára felkészítő anyag

 

 

Összesen:

1150 óra

 

 

 

Előzetesen elvárt ismeretek

Az első tananyagegységbe való belépéshez az alap-vető anyanyelvi írás-, olvasás-, valamint beszédkészségen túl nem kapcsolódik bemeneti követelmény.

A KER A1.1. modultól eltérő modulba történő bekapcsolódás-hoz legalább 60 %osra teljesítendő a képző  intézménynek  a  kiválasztott modulhoz használt bemeneti szintfelmérő   fela-datsora vagy a bekapcsolódás tárgyát képező modult  meg-előző modul  záróvizsgájának feladatsora.  

A képzésben  résztvevő  bekapcsolódhat a képzés adott moduljába akkor is, ha a nyelvtudását más képző intézmény által kiállított, 6 hónapnál nem régebbi, azonos program- követelmény alapján megírt, más képzési program adott be-kapcsolódási szintet megelőző modulja vagy tananyagegysége  teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal igazolja.

A képzésben  részt vevő  bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének első moduljába akkor is, ha a megelőző KER szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi, államilag elismert, a négy alapkészséget mérő nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazol-  ja.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás  és tanúsítvány kiadásának feltételei

Tanúsítvány kiállításának feltételei:

Valamennyi modul vonatkozásában a nyelvi képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának legalább nyolcvan százalékán való részvétel, valamint a felnőttképzést folytató intézmény által szervezett képzést záró vizsga sikeres teljesítése.

Igazolás kiállításának feltételei:

A felnőttképzést folytató intézmény a nyelvi képzésen való részvételről – a résztvevő kérésére – igazolást állít ki, ha a résztvevő hiányzásának mértéke valamennyi modul vonatkozásában nem haladja meg a képzés óraszámának húsz százalékát, és nem teljesítette a képzési programban meghatározott képzést záró vizsga követelményeit.

Az egyéni felkészítés a Német C2 1 1 092 képzési program alapján modulonként  40 óra óraszámban történik, egyéni tanulási szükségletek alapján, a fenti szintrendszerben és tanulási céloktól függő tananyagokkal.
Egyéni igények vagy tanulási szükségletek esetén más, megfelelő tananyagok is alkalmazásra kerülhetnek. 

* a Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjeinek megfelelően

szintfelmérésen keresztül bármelyik modulba be lehet lépni, a meglevő előzetes tudás beszámításával a következő tanfolyami szintre lépés feltétele a sikeres modulzáró teszt (szóbeli és/vagy írásbeli) - legalább 60%-os eredménnyel a megengedett hiányzás legfeljebb 20%, melynek túllépése esetén pótlás szükséges a továbblépés érdekében legalább 80%-os részvétel és sikeres modulzáró teszt esetén tanúsítványt állítunk ki az elvégzett képzésről legalább 80%-os részvétel és sikertelen modulzáró teszt esetén kérésre igazolást állítunk ki az elvégzett képzésről

*    *    *

További tudnivalók: a teljes képzési programunk kérésre a recepciónkon, a vonatkozó programkövetelmények a www.nive.hu lapon megtekinthetők a hosszú távon is megbízható nyelvtudás elérése érdekében javasoljuk legalább 80%-os modul-eredmények célul kitűzését A  B1, a B2 és a C1 KER-szintek fenti moduljainak befejezését követően ajánljuk az adott KER-szintű államilag elismert nyelvvizsgára történő jelentkezést a nyelvvizsgára történő jelentkezést megelőzően javasoljuk, kérje az I.L.I. Nyelviskola képzési vezetőjének, a tanárainak és a tanfolyamszervező és nyelvvizsga-szervező recepciós munkatársainak a tanácsát felnőttképzési szerződést általában az adott modulra kötünk – a felnőttképzési szerződés a képzés következő moduljára hosszabbítható – felnőttképzési szerződés csak közös megegyezéssel módosítható vagy bontható fel.

 

 

 

 

 

ILI Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó ÁFA mentes képzések Képzési Programja --- ANGOL; NÉMET 36,5 KB

 Képzési programok

 

Képzések megnevezése

Tartalom

1.      Ügyfélkapcsolati helyzetek angol nyelven

2.      Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, report-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása angol nyelven II.

3.      Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, report-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása angol nyelven III.

4.      Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, eport-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása angol nyelven IV.

5.      Ügyfélkapcsolati helyzetek francia nyelven

6.      Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, report-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása francia nyelven II.

7.      Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, report-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása francia nyelven III.

8.      Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, report-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása francia nyelven IV.

 

1.Ügyfélkapcsolati helyzetek angol nyelven

 

1.1.A képzés célja

Ügyfélkapcsolati helyzetek angol nyelven, a képzésbe bevonásra kerülő képzettek meglevő angol nyelvű kommunikációs tudásának rugalmas módon történő figyelembe vételével.

A képzés célcsoportja: Munkahelyi közegben dolgozók, jelenlegi és jövőbeli munkavállalók.

1.2.A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A képzettek megszerzik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat angol nyelvű személyes ügyfélkapcsolati helyzetekre, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek megszerzik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat angol nyelvű telefonálásra vonatkozóan, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek megszerzik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat angol nyelvű email írásra vonatkozóan, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

1.3.A programba való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség: Nincs iskolai végzettséghez kötődő feltétel.

Szakmai végzettség: Nincs szakmai végzettséghez kötődő feltétel.

Szakmai gyakorlat: Nincs szakmai gyakorlathoz kötődő feltétel.

Egészségügyi alkalmasság: Nincs egészségügyi alkalmassághoz kötődő feltétel.

Előzetesen elvárt ismeretek: Nincs előzetesen elvárt ismeretekhez kötődő feltétel. Ha a képzett rendelkezik angol nyelvtudással, akkor az intézmény szakmai vezetője a képzési csoport nyelvi ismeretei alapján határozza meg a képzésnek az adott képzési csoport részére felhasználandó tananyagát.

1.4.Megengedett hiányzás

 A képzésről 20% hiányzás engedhető meg, ugyanakkor a képző mérlegelése függvényében, ennél nagyobb mértékű hiányzás esetén, konzultációval történő eredményes pótlással a képzés tekinthető eredményesnek.

1.5.Tervezett képzési idő

Elméleti órák száma: 30

Gyakorlati órák száma: -

Összes óraszám: 30

A képzés formájának meghatározása: a képzés formája csoportos képzés

2.Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, report-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása angol nyelven II.

 

2.1.A képzés célja

Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, report-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása angol nyelven, a képzésbe bevonásra kerülő képzettek meglevő módszertani és angol nyelvű kommunikációs tudásának rugalmas módon történő figyelembe vételével.

A képzés célcsoportja: munkahelyi közegben dolgozók, jelenlegi és jövőbeli munkavállalók.

2.2.A képzés során megszerezhető kompetenciák

A képzettek továbbfejlesztik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat angol nyelvű ügyfélkapcsolati helyzetekre, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek továbbfejlesztik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat angol nyelvű telefonálási helyzetekre, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek továbbfejlesztik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat angol nyelvű prezentáció-készítésre vonatkozóan, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek továbbfejlesztik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat angol nyelvű report-írásra vonatkozóan, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek továbbfejlesztik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat angol nyelvű tárgyalástechnikai helyzetekre, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

2.3.A programba való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség Nincs iskolai végzettséghez kötődő feltétel.

Szakmai végzettség Nincs szakmai végzettséghez kötődő feltétel.

Szakmai gyakorlat Nincs szakmai gyakorlathoz kötődő feltétel.

Egészségügyi alkalmasság Nincs egészségügyi alkalmassághoz kötődő feltétel.

Előzetesen elvárt ismeretek Az intézmény szakmai vezetője a képzési csoport nyelvi ismeretei alapján határozza meg a képzésnek az adott képzési csoport részére felhasználandó tananyagát.

2.4.A programban való részvétel feltételei

Megengedett hiányzás A képzésről 20% hiányzás engedhető meg, ugyanakkor a képző mérlegelése függvényében, ennél nagyobb mértékű hiányzás esetén, konzultációval történő eredményes pótlással a képzés tekinthető eredményesnek.

2.5.Tervezett képzési idő

Elméleti órák száma 30

Gyakorlati órák száma -

Összes óraszám 30

A képzés formájának meghatározása: a képzés formája csoportos képzés

3.Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, report-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása angol nyelven III.

 

3.1.A képzés célja

Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, report-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása angol nyelven, a képzésbe bevonásra kerülő képzettek meglevő módszertani és angol nyelvű kommunikációs tudásának rugalmas módon történő figyelembe vételével.

A képzés célcsoportja: munkahelyi közegben dolgozók, jelenlegi és jövőbeli munkavállalók.

3.2.A képzés során megszerezhető kompetenciák

A képzettek készségszintre emelik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat angol nyelvű ügyfélkapcsolati helyzetekre, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek készségszintre emelik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat angol nyelvű telefonálási helyzetekre, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek készségszintre emelik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat angol nyelvű prezentáció-készítésre vonatkozóan, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek készségszintre emelik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat angol nyelvű report-írásra vonatkozóan, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek készségszintre emelik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat angol nyelvű tárgyalástechnikai helyzetekre, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

3.3.A programba való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség Nincs iskolai végzettséghez kötődő feltétel.

Szakmai végzettség Nincs szakmai végzettséghez kötődő feltétel.

Szakmai gyakorlat Nincs szakmai gyakorlathoz kötődő feltétel.

Egészségügyi alkalmasság Nincs egészségügyi alkalmassághoz kötődő feltétel.

Előzetesen elvárt ismeretek Az intézmény szakmai vezetője a képzési csoport nyelvi ismeretei alapján határozza meg a képzésnek az adott képzési csoport részére felhasználandó tananyagát.

3.4.A programban való részvétel feltételei

Megengedett hiányzás A képzésről 20% hiányzás engedhető meg, ugyanakkor a képző mérlegelése függvényében, ennél nagyobb mértékű hiányzás esetén, konzultációval történő eredményes pótlással a képzés tekinthető eredményesnek.

3.5.Tervezett képzési idő

Elméleti órák száma 30

Gyakorlati órák száma -

Összes óraszám 30

A képzés formájának meghatározása: a képzés formája csoportos képzés

4.Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, eport-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása angol nyelven IV.

 

4.1.A képzés célja

Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, report-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása angol nyelven, a képzésbe bevonásra kerülő képzettek meglevő módszertani és angol nyelvű kommunikációs tudásának rugalmas módon történő figyelembe vételével.

A képzés célcsoportja: munkahelyi közegben dolgozók, jelenlegi és jövőbeli munkavállalók.

4.2.A képzés során megszerezhető kompetenciák

A képzettek a meglevő idegen nyelvi tudásszintjük erősítésével a mindennapi gyakorlatuk részévé teszik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat angol nyelvű ügyfélkapcsolati helyzetekre, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek a meglevő idegen nyelvi tudásszintjük erősítésével a mindennapi gyakorlatuk részévé teszik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat angol nyelvű telefonálási helyzetekre, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek a meglevő idegen nyelvi tudásszintjük erősítésével a mindennapi gyakorlatuk részévé teszik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat angol nyelvű prezentáció-készítésre vonatkozóan, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek a meglevő idegen nyelvi tudásszintjük erősítésével a mindennapi gyakorlatuk részévé teszik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat angol nyelvű report-írásra vonatkozóan, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek a meglevő idegen nyelvi tudásszintjük erősítésével a mindennapi gyakorlatuk részévé teszik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat angol nyelvű tárgyalástechnikai helyzetekre, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

4.3.A programba való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség Nincs iskolai végzettséghez kötődő feltétel.

Szakmai végzettség Nincs szakmai végzettséghez kötődő feltétel.

Szakmai gyakorlat Nincs szakmai gyakorlathoz kötődő feltétel.

Egészségügyi alkalmasság Nincs egészségügyi alkalmassághoz kötődő feltétel.

Előzetesen elvárt ismeretek Az intézmény szakmai vezetője a képzési csoport nyelvi ismeretei alapján határozza meg a képzésnek az adott képzési csoport részére felhasználandó tananyagát.

4.4.A programban való részvétel feltételei

Megengedett hiányzás A képzésről 20% hiányzás engedhető meg, ugyanakkor a képző mérlegelése függvényében, ennél nagyobb mértékű hiányzás esetén, konzultációval történő eredményes pótlással a képzés tekinthető eredményesnek.

4.5.Tervezett képzési idő

Elméleti órák száma 30

Gyakorlati órák száma -

Összes óraszám 30

A képzés formájának meghatározása: a képzés formája csoportos képzés

5.Ügyfélkapcsolati helyzetek francia nyelven

 

5.1.A képzés célja

Ügyfélkapcsolati helyzetek francia nyelven, a képzésbe bevonásra kerülő

képzettek meglevő francia nyelvű kommunikációs tudásának rugalmas módon történő figyelembe vételével.

A képzés célcsoportja: munkahelyi közegben dolgozók, jelenlegi és jövőbeli munkavállalók.

5.2.A képzés során megszerezhető kompetenciák

A képzettek megszerzik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat francia nyelvű személyes ügyfélkapcsolati helyzetekre, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek megszerzik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat francia nyelvű telefonálásra vonatkozóan, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek megszerzik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat francia nyelvű email írásra vonatkozóan, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

5.3.A programba való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség: Nincs iskolai végzettséghez kötődő feltétel.

Szakmai végzettség: Nincs szakmai végzettséghez kötődő feltétel.

Szakmai gyakorlat: Nincs szakmai gyakorlathoz kötődő feltétel.

Egészségügyi alkalmasság: Nincs egészségügyi alkalmassághoz kötődő feltétel.

Előzetesen elvárt ismeretek: Nincs előzetesen elvárt ismeretekhez kötődő feltétel. Ha a képzett rendelkezik francia nyelvtudással, akkor az intézmény szakmai vezetője a képzési csoport nyelvi ismeretei alapján határozza meg a képzésnek az adott képzési csoport részére felhasználandó tananyagát.

5.4.A programban való részvétel feltételei

Megengedett hiányzás: a képzésről 20% hiányzás engedhető meg, ugyanakkor a képző mérlegelése függvényében, ennél nagyobb mértékű hiányzás esetén, konzultációval történő eredményes pótlással a képzés tekinthető eredményesnek.

5.5.Tervezett képzési idő

Elméleti órák száma 30

Gyakorlati órák száma -

Összes óraszám 30

A képzés formájának meghatározása: a képzés formája csoportos képzés

6.Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, report-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása francia nyelven II.

 

6.1.A képzés célja

Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, report-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása francia nyelven, a képzésbe bevonásra kerülő képzettek meglevő módszertani és francia nyelvű kommunikációs tudásának rugalmas módon történő figyelembe

vételével.

A képzés célcsoportja: munkahelyi közegben dolgozók, jelenlegi és jövőbeli munkavállalók.

6.2.A képzés során megszerezhető kompetenciák

A képzettek továbbfejlesztik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat francia nyelvű ügyfélkapcsolati helyzetekre, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek továbbfejlesztik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat francia nyelvű telefonálási helyzetekre, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek továbbfejlesztik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat francia nyelvű prezentáció-készítésre vonatkozóan, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek továbbfejlesztik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat francia nyelvű report-írásra vonatkozóan, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek továbbfejlesztik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat francia nyelvű tárgyalástechnikai helyzetekre, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

6.3.A programba való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség: Nincs iskolai végzettséghez kötődő feltétel.

Szakmai végzettség: Nincs szakmai végzettséghez kötődő feltétel.

Szakmai gyakorlat: Nincs szakmai gyakorlathoz kötődő feltétel.

Egészségügyi alkalmasság: Nincs egészségügyi alkalmassághoz kötődő feltétel.

Előzetesen elvárt ismeretek: Nincs előzetesen elvárt ismeretekhez kötődő feltétel. Ha a képzett rendelkezik francia nyelvtudással, akkor az intézmény szakmai vezetője a képzési csoport nyelvi ismeretei alapján határozza meg a képzésnek az adott képzési csoport részére felhasználandó tananyagát.

6.4.A programban való részvétel feltételei

Megengedett hiányzás: a képzésről 20% hiányzás engedhető meg, ugyanakkor a képző mérlegelése függvényében, ennél nagyobb mértékű hiányzás esetén, konzultációval történő eredményes pótlással a képzés tekinthető eredményesnek.

6.5.Tervezett képzési idő

Elméleti órák száma 30

Gyakorlati órák száma -

Összes óraszám 30

A képzés formájának meghatározása: a képzés formája csoportos képzés

7.Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, report-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása francia nyelven III.

 

7.1.A képzés célja

Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, report-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása francia nyelven, a képzésbe bevonásra kerülő képzettek meglevő módszertani és francia nyelvű kommunikációs tudásának rugalmas módon történő figyelembe vételével.

A képzés célcsoportja: munkahelyi közegben dolgozók, jelenlegi és jövőbeli munkavállalók.

7.2.A képzés során megszerezhető kompetenciák

A képzettek készségszintre emelik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat francia nyelvű ügyfélkapcsolati helyzetekre, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek készségszintre emelik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat francia nyelvű telefonálási helyzetekre, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek készségszintre emelik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat francia nyelvű prezentáció-készítésre vonatkozóan, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek készségszintre emelik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat francia nyelvű report-írásra vonatkozóan, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek készségszintre emelik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat francia nyelvű tárgyalástechnikai helyzetekre, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

7.3.A programba való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség: Nincs iskolai végzettséghez kötődő feltétel.

Szakmai végzettség: Nincs szakmai végzettséghez kötődő feltétel.

Szakmai gyakorlat: Nincs szakmai gyakorlathoz kötődő feltétel.

Egészségügyi alkalmasság: Nincs egészségügyi alkalmassághoz kötődő feltétel.

Előzetesen elvárt ismeretek: Nincs előzetesen elvárt ismeretekhez kötődő feltétel. Ha a képzett rendelkezik francia nyelvtudással, akkor az intézmény szakmai vezetője a képzési csoport nyelvi ismeretei alapján határozza meg a képzésnek az adott képzési csoport részére felhasználandó tananyagát.

7.4.A programban való részvétel feltételei

Megengedett hiányzás: a képzésről 20% hiányzás engedhető meg, ugyanakkor a képző mérlegelése függvényében, ennél nagyobb mértékű hiányzás esetén, konzultációval történő eredményes pótlással a képzés tekinthető eredményesnek.

7.5.Tervezett képzési idő

Elméleti órák száma 30

Gyakorlati órák száma -

Összes óraszám 30

A képzés formájának meghatározása: a képzés formája csoportos képzés

8.Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, report-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása francia nyelven IV.

 

8.1.A képzés célja

Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, report-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása francia nyelven, a képzésbe bevonásra kerülő képzettek meglevő módszertani és francia nyelvű kommunikációs tudásának rugalmas módon történő figyelembe vételével.

A képzés célcsoportja: unkahelyi közegben dolgozók, jelenlegi és jövőbeli munkavállalók.

8.2.A képzés során megszerezhető kompetenciák

A képzettek a meglevő idegen nyelvi tudásszintjük erősítésével a mindennapi gyakorlatuk részévé teszik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat francia nyelvű ügyfélkapcsolati helyzetekre, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek a meglevő idegen nyelvi tudásszintjük erősítésével a mindennapi gyakorlatuk részévé teszik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat francia nyelvű telefonálási helyzetekre, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek a meglevő idegen nyelvi tudásszintjük erősítésével a mindennapi gyakorlatuk részévé teszik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat francia nyelvű prezentáció-készítésre vonatkozóan, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek a meglevő idegen nyelvi tudásszintjük erősítésével a mindennapi gyakorlatuk részévé teszik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat francia nyelvű report-írásra vonatkozóan, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

A képzettek a meglevő idegen nyelvi tudásszintjük erősítésével a mindennapi gyakorlatuk részévé teszik az alapvető módszertani és idegen nyelvi kompetenciáikat francia nyelvű tárgyalástechnikai helyzetekre, a képzést megrendelő szükségletei szerint.

8.3.A programba való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség: Nincs iskolai végzettséghez kötődő feltétel.

Szakmai végzettség: Nincs szakmai végzettséghez kötődő feltétel.

Szakmai gyakorlat: Nincs szakmai gyakorlathoz kötődő feltétel.

Egészségügyi alkalmasság: Nincs egészségügyi alkalmassághoz kötődő feltétel.

Előzetesen elvárt ismeretek: Nincs előzetesen elvárt ismeretekhez kötődő feltétel. Ha a képzett rendelkezik francia nyelvtudással, akkor az intézmény szakmai vezetője a képzési csoport nyelvi ismeretei alapján határozza meg a képzésnek az adott képzési csoport részére felhasználandó tananyagát.

8.4.A programban való részvétel feltételei

Megengedett hiányzás: a képzésről 20% hiányzás engedhető meg, ugyanakkor a képző mérlegelése függvényében, ennél nagyobb mértékű hiányzás esetén, konzultációval történő eredményes pótlással a képzés tekinthető eredményesnek.

8.5.Tervezett képzési idő

Elméleti órák száma 30

Gyakorlati órák száma -

Összes óraszám 30

A képzés formájának meghatározása: a képzés formája csoportos képzés

 

 

Képzések megnevezése

Tartalom

1.      Ügyfélkapcsolati helyzetek angol nyelven

1.1.       A képzés célja

1.2.       A képzés során megszerezhető kompetenciák

1.3.       A programba való bekapcsolódás feltételei

1.4.       Megengedett hiányzás

1.5.       Tervezett képzési idő

2.      Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, report-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása angol nyelven II.

2.1.       A képzés célja

2.2.       A képzés során megszerezhető kompetenciák

2.3.       A programba való bekapcsolódás feltételei

2.4.       A programban való részvétel feltételei

2.5.       Tervezett képzési idő

3.      Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, report-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása angol nyelven III.

3.1.       A képzés célja

3.2.       A képzés során megszerezhető kompetenciák

3.3.       A programba való bekapcsolódás feltételei

3.4.       A programban való részvétel feltételei

3.5.       Tervezett képzési idő

4.      Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, eport-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása angol nyelven IV.

4.1.       A képzés célja

4.2.       A képzés során megszerezhető kompetenciák

4.3.       A programba való bekapcsolódás feltételei

4.4.       A programban való részvétel feltételei

4.5.       Tervezett képzési idő

5.      Ügyfélkapcsolati helyzetek francia nyelven

5.1.       A képzés célja

5.2.       A képzés során megszerezhető kompetenciák

5.3.       A programba való bekapcsolódás feltételei

5.4.       A programban való részvétel feltételei

5.5.       Tervezett képzési idő

6.      Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, report-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása francia nyelven II.

6.1.       A képzés célja

6.2.       A képzés során megszerezhető kompetenciák

6.3.       A programba való bekapcsolódás feltételei

6.4.       A programban való részvétel feltételei

6.5.       Tervezett képzési idő

7.      Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, report-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása francia nyelven III.

7.1.       A képzés célja

7.2.       A képzés során megszerezhető kompetenciák

7.3.       A programba való bekapcsolódás feltételei

7.4.       A programban való részvétel feltételei

7.5.       Tervezett képzési idő

8.      Ügyfélkapcsolati helyzetek, telefonálás, prezentáció-készítés, report-írás, tárgyalástechnikai helyzetek gyakorlása francia nyelven IV.

8.1.       A képzés célja

8.2.       A képzés során megszerezhető kompetenciák

8.3.       A programba való bekapcsolódás feltételei

8.4.       A programban való részvétel feltételei

8.5.       Tervezett képzési idő

 

 

 

Az I.L.I Kft. Nyelviskola által kezelt személyes adatokat az adatkezelők a törvényi előírásoknak megfelelően, illetéktelen  harmadik személyeknek  azokat ki nem szolgáltatva  kezelhetik.

ILI Jelentkezési lap - Felnőttképzési törvény hatálya alá tartózó bejelentett képzésre 92,1 KB
ILI KER Szinrendszer leírása 45,0 KB

Szintfelmérés célja és menete:

A szintfelmérés célja: megállapítani, hogy az azonos szinten levők ugyanabban a képzési csoportba kerülhessenek. (Modul közben nem lehet becsatlakozni, csak az új  modul 1.órájánál.)

Teljesen kezdők jelentkezését állandóan várjuk a recepciónkon! 

Nem teljesen kezdőknek, középhaladóknak és haladóknak. 
Minden nap lehet jönni szintfelmérésre az I.L.I. Kft székhelyére. Gödöllő, Körösfői u. 2.alá, előzetes időpont egyeztetés után.. Tel. 20/556 2653

A szóbeli és írásbeli  szintfelmérés díja 5.000 Ft. Kb. 60 percet vesz igénybe (egyéni igények és tudástól függően.)

A szintfelmérésen nincsenek kellemetlen helyzetek, a kérdéseinket a jelentkezők tudásszintjéhez igazítjuk! 

 • A jelentkezőket közvetlenül a szintfelmérés után csoportba soroljuk
 • A tanfolyam napját és pontos idejét megadjuk

KER (Közös európai szintrendszer) Szintrendszer leírása:

 

 

A1

A2

B1

B2

C1

C2

MEGÉRTÉS

Hangzó szöveg értése

Ha lassan és érthetően beszélnek hozzám, megértem azokat az általam ismert szavakat és alapkifejezéseket, amelyek rám, a családomra vagy a közvetlen környezetemre vonatkoznak.

Megértem azokat a kifejezéseket és a leggyakrabban előforduló szavakat, amelyek a legszűkebben vett személyes életteremmel kapcsolatosak (pl. fontosabb személyi és családi adatok, bevásárlás, környék, munka). A lényeget megértem a rövid, világos, egyszerű üzenetekből és tájékoztatásokból.

Megértem a lényeget az érthető, mindennapi beszéd során, amikor jól ismert, munkahelyen, iskolában, szabadidőmben gyakran felvetődő témákról esik szó. Megértem a lényeget sok olyan rádió- és tévéműsorban, ahol aránylag lassan és érthetően beszélnek az aktuális hírekről, személyes vagy szakmai témákról.

Megértek hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudom, amennyiben a téma számomra elég ismert. Megértem a híreket a tévében, és az aktuális eseményekről szóló műsorokat. A legtöbb filmet értem, ha a szereplők ismert dialektusban beszélnek bennük.

Megértek hosszabb beszédeket még akkor is, ha azok nem világos felépítésűek, illetve ha a kapcsolódások csak közvetettek és nem egyértelműen jelzettek. Komolyabb erőfeszítés nélkül megértem a tévéműsorokat és a filmeket.

Amennyiben van időm a kiejtéshez hozzászokni, nem jelent számomra gondot akár az élőben hallott, akár a médián keresztül sugárzott beszéd megértése, még akkor sem, ha a sebesség anyanyelvi szintű.

 

Olvasás

Megértem az ismerős neveket, szavakat és a nagyon egyszerű mondatokat, például bizonyos tájékoztató feliratokat, reklámokat vagy a katalógusokban szereplő információkat.

El tudok olvasni nagyon rövid és egyszerű szövegeket. Megtalálok bizonyos nyilvánvaló információkat az egyszerű, hétköznapi szövegekben, például hirdetésekben, prospektusokban, étlapokon és menetrendekben; továbbá rövid, egyszerű magánleveleket is megértek.

Megértem azokat a szövegeket, amelyek a gyakrabban előforduló hétköznapi vagy szaknyelvi elemekből épülnek fel. Megértem, mikor magánlevelekben eseményekről, érzésekről vagy kívánságokról írnak.

El tudok olvasni olyan cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és ahol az író egy adott véleményt vagy nézőpontot képvisel. Megértem a kortárs irodalmi prózát.

Megértem a hosszú és bonyolult szövegeket, amelyek tényekről szólnak vagy irodalmi jellegűek, továbbá felismerem a stílusbeli eltéréseket. Megértem a speciális témáról szóló cikkeket és a hosszabb, szakmai leírásokat még akkor is, ha azok nem a saját szakterületemmel kapcsolatosak.

Könnyedén elolvasok szinte bármilyen nyelvezetű szöveget, beleértve az elvont, szerkezetileg vagy nyelvészetileg bonyolult szövegeket is, például leírásokat, szakmai cikkeket és irodalmi alkotásokat.BESZÉD

Társalgás

Egyszerű módon képes vagyok társalogni, ha a másik személy lassabb beszédtempóval hajlandó megismételni vagy átfogalmazni a mondanivalóját, illetve ha segít nekem is elmondani azt, amit akarok. Képes vagyok egyszerű kérdéseket feltenni és azokra válaszolni az alapszükségleteim és a nagyon általános témákat illetően.

Képes vagyok egyszerű kommunikációra, amely során valamely ismert témáról vagy cselekvésről egyszerűen és közvetlenül információt cserélek valakivel. Röviden a mindennapi párbeszéd is megy, de általában nem értek meg annyit, hogy folyamatos maradjon a beszélgetés.

Elboldogulok a legtöbb olyan társalgási szituációban, amely a nyelvterületen való utazgatás során felmerülhet. Felkészülés nélkül képes vagyok bekapcsolódni társalgásokba, amelyek valamely ismert vagy számomra érdekes témáról szólnak, illetve kapcsolódnak a mindennapi élethez (pl. család, hobbi, munka, utazás, aktuális események).

Bizonyos fokú folyékonysággal tudok társalogni, így lehetséges számomra, hogy anyanyelvűekkel rendszeresen elbeszélgethessek. Aktívan részt tudok venni az ismert témákról folyó társalgásokban úgy, hogy közben kifejtem és fenntartom a véleményem.

Folyékonyan és azonnal ki tudom magam fejezni; nem sokat keresgélem a szavakat. Rugalmasan és hatásosan használom a nyelvet mind személyes, mind szakmai célokra. Gondolataimat és véleményemet pontosan fogalmazom meg, és ügyesen ragálok a többiek hozzászólásaira.

Erőfeszítés nélkül vagyok képes részt venni bármely beszélgetésben, továbbá jól ismerem a sajátos kifejezéseket és a hétköznapi nyelvi fordulatokat. Folyékonyan fejezem ki magam, és az árnyaltabb jelentéseket pontosan alkalmazom. Ha elakadok, úgy kezdem újra és fogalmazom át a mondanivalómat, hogy az a többieknek szinte fel sem tűnik.

 

Beszéd

Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudom mutatni a lakhelyemet és az ismerőseimet.

Bizonyos szavakkal, kifejezésekkel és egyszerű fogalmazásmóddal beszélni tudok a családtagjaimról és másokról,  az életkörülményeimről, a tanulmányaimról,  a jelenlegi és a korábbi munkámról.

Egyszerű módon képes vagyok összekapcsolni a mondataimat, hogy az élményeimről, bizonyos eseményekről, az álmaimról, a reményeimről és a terveimről beszámoljak. Röviden indokolni és magyarázni is tudom a véleményemet, a terveimet. El tudok mesélni egy történetet, egy könyv vagy film cselekményét, továbbá le tudom írni, rám hogyan hatott a mű.

Világos és részletes leírásokat tudok adni sok mindenről, ami az érdeklődési körömbe tartozik. Egy ismert témáról ki tudom fejteni a véleményem úgy, hogy megemlítem az egyes lehetőségek előnyeit és hátrányait.

Világosan és részletesen tudok leírni bonyolult dolgokat más, mélyebben kapcsolódó témaköröket is bevonva, egyes elemeket részletezve, illetve a megfelelő következtetéssel zárva a mondanivalómat.

Világos, zökkenőmentes leírást vagy érvelés tudok megfogalmazni a témának megfelelő stílusban és hatásos logikai felépítéssel, amely a hallgatónak segít a lényeges információk észrevételében és felidézésében.

ÍRÁS

Írás

Meg tudok írni egy rövid, egyszerű, képeslapra való szöveget, például egy nyaralásról szóló üdvözletet. Ki tudom tölteni a személyes adataimat kérő űrlapokat, például egy szállodai bejelentkezőt, mikor a nevemet, állampolgárságomat és a címemet kell megadnom.

Meg tudok írni rövid és egyszerű üzenteket, illetve nagyon egyszerű magánleveleket, például egy köszönőlevelet.

Rövid, egyszerűen összekapcsolt elemekből álló szöveget tudok írni az ismert vagy számomra érdekesnek tartott témákról. Élményekről, benyomásokról szóló magánlevelet is meg tudok fogalmazni

Világos és részletes szöveget tudok írni sokféle, az érdeklődési körömbe tartozó témáról. Meg tudok írni egy esszét vagy beszámolót, amelyben információt közlök, illetve egy bizonyos vélemény mellett vagy ellen érvelek. Adott események és élmények személyes jelentőségét kiemelő levelet is meg tudok fogalmazni.

Képes vagyok világos, jól megszerkesztett, hosszabb szöveggel véleményt megfogalmazni. Levelet, esszét vagy beszámolót tudok írni bonyolult témákról, kiemelve az általam fontosnak tartott pontokat. Az olvasót figyelembe véve választom ki a megfelelő stílust.

Világos, zökkenőmentes, megfelelő stílusú szöveget tudok írni, pl. bonyolult leveleket, beszámolókat és cikkeket, melyekben a logikai felépítés hatékonyan segíti a hallgatót a lényeges információk észrevételében és felidézésében. Szakmai és irodalmi szövegekről összefoglalót, értékelést tudok írni.

 

Forrás: Közös Európai Referenciakeret, Nyelvtanulás, Nyelvtanítás, Értékelés 34-35. oldal

ILI KER Szinrendszer leírása 45,0 KB
ILI Elegedettseg_mero_kerdoiv_osszesites_2018_C.pdf 435,7 KB ILI Elegedettseg_mero_kerdoiv_osszesites_2018_C_D.pdf 435,9 KB ILI Elegedettseg_mero_kerdoiv_osszesites_2018_D.pdf 440,1 KB

Naprakész, felnőttképzési információk

 

A z 58/2013 NGM Rendelet 2.§ (1) f) pontja szerint a felnőttképzési engedély alapján képzéseket folytató intézmény honlapján  rendszeresen  közzéteszi  a  képzési  tevékenységére  vonatkozó  naprakész,  objektív mennyiségi és minőségi információkat.

 

Az I.L.I. Kft 2017. január 1. és 2017. december 31. között nem bonyolított le olyan fk tv alá tartozó képzéseket, amelyek 2017.december 31-ig befejeződtek volna, ezért nem végeztünk ezekről elégedettségmérési adatgyűjtést.

 

Az I.L.I. Nyelviskola ****. január 1. és ****. december 31. között végzett összes elégedettségmérési adatának átlagai ezek voltak:

elégedettség a képzések oktatóival

** %

elégedettség a képzésekhez biztosított tananyagok színvonalával

** %

elégedettség az ellenőrzésre alkalmazott módszerekkel

** %

elégedettség az infrastrukturális feltételekkel

** %

elégedettség a képzés megszervezésével

** %

elégedettség az ügyfélszolgálattal

** %

elégedettség a képzéssel összességében

** %

 

Az I.L.I. Nyelviskola ****. január 1. és ****. december 31. között képzési modult zárt összes képzettjének eredmény átlagai ezek voltak:

 • Angol nyelvből: ** %
 • Német nyelvből: ** %
 • ******* nyelvből: **%
 • Magyar mint idegen nyelvből: ** %

A sokéves tapasztalatunk azt mutatja, hogy 80~85% körüli modul-eredmény biztos alapot jelent a használható nyelvtudáshoz és a szükséges modulok teljesítését követő sikeres államilag elismert nyelvvizsgákhoz!

Várjuk az Ön jelentkezését is!

ILI Panaszkezelés 125,3 KB

Panaszkezelés

 

Az I.L.I. Nemzetközi Nyelvek Intézete Kft. oktatási munkája során fokozott figyelmet szentel részvevői, ügyfelei véleményére és törekszik arra, hogy oktatási munkájával részvevői, partnerei nagymértékben meg legyenek elégedve.

Intézményünk fő elve, hogy képzésben résztvevőink és partnereink részéről érkező véleményeket, panaszokat, kritikákat, javaslatokat folyamatosan felhasználjuk munkánk és szolgáltatásaink tökéletesítése érdekében.

Az I.L.I. Nemzetközi Nyelvek Intézete Kft. valamennyi beiratkozott képzési résztvevőjét megkérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lap hátoldalán olvassa el és egyetértését igazolván írja alá az I.L.I. tanfolyami részvétel feltételei c. nyomtatványát, melyben megtalálható az intézmény és a képzésben résztvevő viszonyát szabályozó feltételek leírása. Amennyiben egy beiratkozónak bármilyen kérdése lenne az intézményben folyó képzésekkel kapcsolatban – legyen ez szakmai, menedzsment, adminisztrációs vagy logisztikai kérdés -, az Ügyfélszolgálat munkatársai megadják a szükséges felvilágosítást.

Az I.L.I. Nemzetközi Nyelvek Intézete mindent megtesz a megrendelő bizalmának elnyeréséért, megtartásáért, rendszeres tanácsadási, illetve megrendelői véleménykutatási tevékenységet folytat. Képzés felénél és végén a képzésben résztvevők véleményezést a tanárról, az intézményről, a szolgáltatásról, az infrastruktúráról, stb. kiértékelő lapon, illetve ügyfélszolgálati irodánk mellett található „Vélemény és ötlet dobozban” a képzésben résztvevők bármely észrevételüket, ötleteiket, panaszaikat megoszthatják velünk, valamint ezt személyesen is bejelenthetik az ügyfélszolgálati irodában.

Ebbe a körbe tartozik az esetleges megrendelői panaszok, reklamációk gyors, udvarias és korrekt kezelése is.

Intézményünk rendszeresen gondoskodik arról, hogy a képzéseken résztvevők véleményét összegyűjtse és elemezze. Az értékelések a fejlesztési tevékenységek, valamint a folyamatos javító, helyesbítő, megelőző intézkedések alapjául szolgálnak, az önértékelés részei, eredményeit a tárgyévet követő éves minőségcélok meghatározásánál figyelembe vesszük.

A képzéssel kapcsolatban beérkezett reklamációkat, panaszokat minden esetben írásban kell rögzíteni. A beérkező esetleges reklamációk, panaszok fogadása a ügyfélszolgálat és a minőségügyi felelős feladata. Amennyiben a reklamáció szóban érkezik, úgy azt regisztrálja a panaszkezelő űrlapon (lásd: 9.e. minta dokumentum). Valamennyi reklamációt - függetlenül a későbbi kivizsgálás eredményétől - nyilvántartásba kell venni, amennyiben a reklamáció súlya azt indokolja az intézmény vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A reklamáció jellegétől és súlyosságától függően a minőségügyi felelős és ügyvezető igazgató dönti el az intézkedés módját. A reklamációk elintézése általában írásban történik, ha a kisebb problémákat a részvevők vagy a tanárok szóban jelzik, mint pl. „kiment az őrláng a kazánból”, kiégett a lámpaégő”, stb. az ügyfélszolgálati felelős azonnal intézkedik.

Az intézmény tevékenysége során gondoskodik a követelményeknek nem megfelelő szolgáltatás azonosításáról, felfüggesztéséről. A végrehajtott alvállalkozói tevékenységet az intézmény illetékes munkatársa folyamatosan ellenőrzi. Nem megfelelőség észlelése esetén azonnal intézkedik annak kiküszöbölése érdekében az MK előírásai alapján.

Amennyiben az I.L.I. Nemzetközi Nyelvek Intézete által végzett tevékenység, a vonatkozó (jogszabályban, szabványban, saját szabályozásban, szerződésben, megállapodásban, megrendelésben megfogalmazott) előírások bármelyikének nem felel meg, intézkedés(ek)et kell tenni. A helyesbítő intézkedés elrendelésére, illetve meghozatalára – az ügy szintjétől, jellegétől, illetve az ügyben való érintettségtől függően – a minőségügyi felelős, vagy az ügyfélszolgálat munkatársai jogosultak.

Fel kell tárni a nem megfelelőséget kiváltó ok(ok)at, majd elemezni, értékelni kell azokat. Az ok(ok) feltárását, elemzését és értékelését a nem-megfelelőségben érintetlen szakember(ek)re kell bízni, aki(k)nek kijelölése az ügyvezető igazgató feladata.

A feltárt ok(ok) elemzéséről és értékeléséről beszámolót kell készíteni. Ennek alapján dönt a kijelölt szakember a helyesbítő vagy a megelőző intézkedés(ek)ről, kiválasztja és meghatározza a szükséges intézkedés(ek) jellegét, amelyek meghozatala és végrehajtása várhatóan alkalmas a fellépett problémák kiküszöbölésére, a nem megfelelőség(ek) kezelésére. A meghozandó intézkedéssel kapcsolatos alapelv, hogy az intézkedés nagysága, súlya, költségei összhangban álljanak a megszüntetendő nem megfelelőség nagyságával, súlyával, költségeivel.

A meghozott helyesbítő intézkedés(ek)et megfelelően dokumentálni kell. A helyesbítő intézkedés(ek)ért felelős feladata az intézkedés(ek) végrehajtásának figyelemmel kísérése, számonkérése, erről való beszámolás a minőségirányítási megbízottnak. Amennyiben a minőségirányítási megbízott úgy értékeli, hogy a végrehajtott intézkedések hatékonysága nem kellően kielégítő, illetve nem érte el a célját, – szükség esetén újabb szakértők bevonásával – ismételt elemzést és értékelést végeztet a további helyesbítő intézkedés(ek) meghatározása érdekében.

Amennyiben az intézmény valamely munkatársa, oktatója, vállalkozója, megbízottja, beszállítója vagy vevője olyan lehetséges problémára mutat rá, amely ugyan még nem fordult elő az intézmény működése során, de a probléma súlya jelentős és az előfordulás nem zárható ki a jövőben, úgy megelőző intézkedés(eke)t kell tenni. Megelőző intézkedés(eke)t lehet javasolni abban az esetben is, ha a probléma fellépési valószínűsége elenyésző, de a megelőző intézkedés végrehajtásával az intézmény minőségirányítási rendszere fejleszthető, a szervezet hatékonysága növelhető.

Amennyiben egy ügyfél, képzésben résztvevő panasszal, véleménnyel, kéréssel vagy javaslattal kíván élni, a következő módon jelezheti szándékát:

 • Az oktatónál szóban, aki ha módjában áll, azonnal intézkedik a megoldás ügyében.
 • A képzés során az összes óraszám felénél és végén lebonyolított kiértékelések során írásban, amelyet minden csoportban az iroda illetve a tanár bonyolítanak le és dolgoznak fel, majd az ügyvezető igazgató jóváhagyásával járnak el a panaszok kezelésében.
 • Az ügyfélszolgálaton szóban, telefonon, vagy írásban.
 • Az ügyvezető igazgatónál szóban, telefonon, vagy írásban.
 • Ügyfélkönyvben”, amelyet az Ügyfélszolgálaton jól látható helyen helyeztünk el.

Az „Ügyfélkönyvben” a beérkező panaszokat, illetve véleményeket, ötleteket és ezek megoldásait iktatjuk, illetve az ügyfélkönyv hátuljában angol nyelven is megtalálható a panaszkezelő űrlap.

A tantermeket összekötő folyosón van elhelyezve az „Ötlet és Véleménydoboz”, melybe névvel vagy névtelenül ellátott véleményeiket, kéréseiket, esetleges panaszaikat, javaslataikat dobhatják be a képzésben résztvevők. Ezt naponta ürítjük, és az ügyfélkönyvbe ragasztjuk, az ügyfélszolgálati munkatársak a szabály szerint járnak el az esetleges panasz megoldása ügyében. A pozitív visszaigazolásokat örömmel vesszük, a negatív megjegyzéseket figyelembe véve javítjuk szolgáltatásunkat, a panaszok ügyében eljárunk.

Az esetleges panaszokat témájuk szerint a következő kategóriákba soroljuk:

 1. A képzés minőségével, a tanárral, a tananyaggal, haladási tempóval, stb. kapcsolatos visszajelzések.
 2. Adminisztrációs kérdésekkel, pénzüggyel, számlázással, logisztikai problémákkal, az intézménnyel kapcsolatos visszajelzések.

A panaszkezelés menete a következő:

A panasz írásban érkező és panaszkezelő űrlappal rendelkező észrevétel. Az észrevétel a képzéssel és oktatóval kapcsolatos észrevétel (ezt az oktatók kezelik).

Az Ügyfélszolgálat munkatársai valamennyi panaszt iktatnak a panaszkezelő űrlap segítségével az „Ügyfélkönyvben”, illetve a képzésben résztvevőktől érkező javaslatokat szintén az „Ügyfélkönyvben rögzítik”.

Mind a szóbeli, mind az írásban érkezett panaszt – legyen az személyes megkeresés vagy telefonon történt bejelentés - a Ügyfélszolgálat rögzíti a „panaszkezelő űrlapon” (az írásbeli panaszt hozzácsatolja). Amennyiben a panasz természete ezt megengedi, a tanár, az ügyfélszolgálati munkatárs szóban kínál megoldást a panaszosnak. Amennyiben a felajánlott megoldást a panaszos elfogadja, az űrlapon feltüntetik a megoldást és a panaszos beleegyezésének tényét, majd az irattárban iktatják és lefűzik az űrlapot. A beérkezett panaszokat a Ügyfélszolgálat a következő trimeszter kezdetéig őrzi meg. Amennyiben az érkezett panasz kivizsgálást kíván, illetve a ügyfélszolgálat azonnal nem tud javaslatot adni a panasz megoldására, azt a panaszkezelő űrlapon rögzíti és továbbítja a minőségügyi felelősnek vagy a szakmai vezetőnek, attól függően, milyen természetű a panasz.

Amennyiben pénzügyi-, adminisztrációs kérdésekkel, logisztikai problémákkal, vagy az intézménnyel kapcsolatos panasz érkezik a ügyfélszolgálatra, a panaszt tevőnek az iroda munkatársai saját hatáskörükben megoldást kínálnak. Amennyiben a felajánlott megoldást a panaszos nem fogadja el, az intézmény ügyvezető igazgatói személyes találkozás vagy telefonbeszélgetés keretében próbálják orvosolni a felmerült kifogást. Amennyiben a képzésben résztvevő panaszát jogosnak találják, lehetőség szerint többféle megoldást javasolnak. Amennyiben a képzésben résztvevő igénybe veszi az ügyfélszolgálat által felajánlott megoldások valamelyikét, ennek ténye rögzítésre kerül a panaszkezelő űrlapon. Amennyiben a képzésben résztvevő nem kíván élni az ügyfélszolgálat által javasolt megoldással, és panaszát fenntartja, az ügyvezető igazgatóhoz fordulhat, aki a rendelkezésére álló információk és igény szerint a panaszossal való személyes találkozás után kivizsgálja a reklamációt, és döntést hoz. Az esetleges hibajavítás jellegét, módját és idejét az ügyvezető igazgató határozza meg.

Amennyiben a képzéssel kapcsolatos visszajelzés / panasz érkezik, azt az ügyfélszolgálat munkatársai a fent leírt módon rögzítik, és azonnal jelzik ezt a szakmai vezetőnek, vagy az ügyvezető igazgatónak. Az adott nyelv szakmai vezetője vagy az ügyvezető igazgató soron kívüli óralátogatást tesz a panaszos csoportjában (az óralátogatás szempontrendszere mindig a NYESZE kritériumrendszere szerint történik). Az óralátogatásról jegyzőkönyv készül. Az óra végén a szakmai vezető meginterjúvolja a csoporttagokat és az órán tapasztaltakat megbeszéli az óralátogató tanár/ügyvezető igazgató a tanárral. A megbeszélés eredményeképpen a tanár szükség esetén korrigálja a hibát (legyen ez akár a tananyag kiválasztása, akár a haladási tempó, oktatási stílus, stb.). Ha az óralátogatást nem az ügyvezető igazgató végzi, az óralátogató tanár tájékoztatja őt az órán tapasztaltakról. Az esetleges hibajavítás jellegét, módját és idejét az ügyvezető igazgató határozza meg. Egy-két hét elteltével a panaszos véleményét újra kikérjük. Amennyiben a probléma még mindig fennáll, a tanár ismét konzultál a szakmai vezetővel, és újabb óralátogatás következik. Ha a problémát a fenti módszerekkel nem tudják orvosolni, akkor az intézmény vezetői tanárcserét alkalmaznak.

Az intézményünkben tartott és tartandó képzéseken és a vállalatoknál kihelyezett képzéseken a résztvevők az összes óraszám felénél és végén kapnak kiértékelő lapot. A kiértékelő lapokat a minőségbiztosítási vagy a felnőttképzési asszisztens értékeli, jelzi az iskolavezetésnek és a tanároknak, ha a résztvevőknek vannak speciális kéréseik, megjegyzéseik, problémáik, stb. Szükség esetén a szakmai vezető óralátogatást tesz a kérdéses csoportban, amely után a fent leírt módon járnak el. Ha van rá mód az óralátogató tanár a résztvevőkkel személyesen is megbeszéli a problémát.

Céges partnereink esetében a vállalat kapcsolattartó munkatársát, és amennyiben szükséges, a vezetőségét is bevonjuk az értékelő megbeszélésbe, az esetleges problémák és a megoldás megvitatásába.

Egyes céges partnereink kéréseikkel, esetleges panaszaikkal elsősorban tanárukhoz fordulnak, aki az info@ili.hu email címen írásban tájékoztatja az ügyfélszolgálatot a képzésben résztvevő panaszáról és az általa javasolt megoldásról, másodsorban a cég oktatásért felelős humánpolitikai szakértőjéhez, harmadsorban az intézmény ügyfélszolgálatához, illetve ügyvezető igazgatójához fordulhat, utóbbi két esetben írásos formában, amelyet az intézmény kivizsgál, és amelyre a panasz átvételét követő 8 munkanapon belül írásos választ ad.

A panaszkezelés ezen esete is megegyezik a fent említett szabályzattal.

 

Ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje: Hétfőtől péntekig: 8.15-15.30

 

ILI Panaszkezelés 125,3 KB

****

 

Feltöltés alatt...

I.L.I. Nemzetközi Nyelvek Intézete Kft (I.L.I. Kft)  Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/002123

I.L.I. Training & Coaching Kft.  Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/002122

I.L.I. Training Kft. Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/001215